Bilološko delovanje ultrazvuka

Biološki uticaj ultrazvuka zavisi od intenziteta primenjene energije, frekvencije i vremena ekspozicije a prema savremenim ispitivanjima odlučujući značaj za biološko delovanje ima intezitet ultrazvuka. Energija ultrazvučnog talasa koji se koristi u dijagnostičke svrhe se prema prihvaćenom stanovištu se smatra bezopasnom.

Ultrazvučni talas prolazeći kroz tkivo vrši pritisak čijim povećanjem intenziteta mogu nastati fizički poremećaji u kontinutetu ćelijskih membrana. Struktuiralni poremećaji dovode do nastajanja gasnih mehurića koji mogu biti stabilni i tranzitorni. Analize pokazuju da se formiraju sferične kavitacije u akustičnom polju i ukazuju da elasticitet gasa u kavumu i tkivu, stvaraju rezonantni prsten oscilirajucih mehurica koji su mnogo manji od talasne duzine zvuka.

Stabilne kavitacije ostaju i sinhrono osciluju sa zvučnim talasima, a tranzitorne mogu da prskaju, pri čemu oslobadjaju energiju koja može da ošteti okolna tkiva. Prema stanovistu Svetske federacije za ultrazvuk u medicini i biologiji (WFUM) 1996. godine doneti su zakaljučci da nema naučnog dokaza da postoje trajna oštećenja tkiva nakon B-mode dijagnostičke primene ultrazvuka.

U primeni neke od Doppler dijagnostičkih aparata postoji mogućnost za nastajanje biološki značajnog povećanja temperature posebno na inrefejsu kost-meko tkivo.Ovi efekti povećanja temperature mogu biti minimizirani skraćenjem vremena ekspozicije.)

Povratak na prethodnu stranicu

 

 
  2013 Specijalistička ordinacija za radiologiju - ULTRAZVUK. Sva prava zadržana.